EE_MARRECS CENTRE EDUCATIU INTEGRAL MUNICIPAL

“Els infants són persones amb drets que han de ser garantits. Tots són éssers únics, amb necessitats i interessos diferents entre elles, i capaços de decidir, triar, provar…”

Els 4 pilars del nostre Projecte Educatiu

A través d’ EL JOC I L’EXPERIMENTACIÓ els infants desenvolupen les seves capacitats i adquireixen els diferents aprenentatges.

LA VIDA QUOTIDIANA i les seqüències repetides com a rutines ajuden a donar seguretat als infants, ja que poden anticipar el que passarà, afavoreix l’autonomia i els ofereix la possibilitat d’avançar-se al que vindrà

Marrecs és un centre obert a LES FAMÍLIES on formen part de la comunitat educativa.
S’assegura una comunicació fluïda a través de diferents eines: entrevistes, reunions pedagògiques, llibreta diària de notes… A més, de la relació directa durant les entrades i sortides de nens i nenes a l’escola

ELS VINCLES : generar un bon vincle afectiu permet expressar emocions i dona seguretat a l’infant, sense la qual els aprenentatges no serien possibles.