EE_Preincripció Curs 2021-2022

Sol·licitud de preinscripció per a l’Escola Bressol Municipal
Tota la informació per a la preinscripció del curs 21-22
Com fer la inscripció pas a pas

calendari_preinscripcio
Preinscripció telemàtica – Del 10 al 21 de maig
Preinscripció presencial amb cita prèvia* – 11, 19 i 20 de maig
Publicació de les llistes provisionals baremades – 1 de juny
Reclamacions telemàtiques – Del 2 al 8 de juny
Reclamacions presencials amb cita prèvia* – 7 i 8 de juny
Publicació de les llistes baremades – 10 de juny
Sorteig públic per al número de desempat – 11 de juny
Publicació de llistes definitives – 15 de juny
Matriculació presencial amb cita prèvia* – Del 16 al 22 de juny
* A l’Escola Bressol Municipal Marrecs

criteris_baremacio
1. Residència
1.1. Famílies (unitat familiar) residents al municipi, 2 punts
1.2. Famílies (unitat familiar) no residents al municipi:
1.2.1. Un/a progenitor/a treballa al municipi, 0,5 punts
1.2.2. Els dos progenitors/res treballen al municipi, 1 punt
2. Germans/es matriculats/des a Marrecs en el moment de fer la preinscripció
2.1. Si el germà/ana continua a Marrecs el proper curs, 0,5 punts
2.2. Si el germà/ana no continua a Marrecs el proper curs, 0,25 punts
3. Si el pare, la mare o el tutor/a treballa a Marrecs, 0,5 punts
4. En cas que el pare, la mare o el tutor/a sigui persona beneficiàries
de la Renda garantida de ciutadania, 0,5 punts
5. Quan l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germà/ana acreditin un grau
de discapacitat igual o superior al 33%, 0,5 punts
6. Necessitats socials, 0,5 punts
Criteri complementari (en cas d’empat)
1. Famílies nombroses o monoparentals acreditades, quan l’infant figuri en
el títol vigent, 0,5 punts

NOTA: Un cop puntuades les sol·licituds, la prioritat de matriculació es determinarà en funció dels criteris de baremació i, en cas d’empat, d’acord amb el número sorgit del sorteig que efectua l’Ajuntament.

Places totals i oferta
107 places totals, distribuïdes en 7 espais.
1 grup lactants, nascuts el 2021 (8 infants)
3 grups d’1 a 2 anys, nascuts el 2020 (13 infants per grup)
3 grups de 2 a 3 anys, nascuts el 2019 (20 infants per grup)
Per al curs 2021-2022, l’Ajuntament ofereix 57 places vacants i en reserva
3, una per cada grup d’edat, per baixar la ràtio dels grups que atenguin
infants amb necessitats educatives específiques, si es requereix.
7 places per al grup de lactants (més 1 reserva)
30 places per al grup d’1 a 2 anys (més 1 reserva)
20 places per al grup de 2 a 3 anys (més 1 reserva)

educadors/es
17 professionals (1 directora i 16 educadors/es).
7 educadors/es referents
3 educadors/es complementaris/àries
6 educadors/es de suport a l’estona del migdia

Horari
Obrim de 8 a 17.30 h, de dilluns a divendres.
Servei educatiu, de 9 a 12 h i de 15 a 17h.
Servei de migdia, de 12 a 15 h (dinar i descans).
Servei d’acollida:
De 8 a 8.30 h *
De 8.30 a 9 h
De 17 a 17.30 h *
* Per a infants de més d’un any, quan hagin acabat el procés de familiarització.
Un mateix infant no pot fer ús del servei d’acollida al matí i a la tarda el mateix dia.
Cada família pot decidir l’horari en funció de les seves necessitats, sempre respectant
els moments dels àpats i descans, tot ajustant-se, si es dona el cas, al Pla de contingència que s’elaboraria a partir de les indicacions del Departament d’Educació.
Al setembre, l’horari pot variar en funció del procés de familiarització.

Quotes
Servei educatiu (import mensual) 215,75 €
Servei de menjador (import mensual) 160,10 €
Esporàdic (import diari) 13,00 €
Servei d’acollida
De 8 a 8.30 h o de 17 h a 17.30 h (import mensual) 28,70 €
De 8.30 h a 9 h sense cost
* El preu públic per al curs 2021-2022 contempla la possibilitat que les
famílies s’acullin a la tarifació social mitjançant sol·licitud expressa.

Calendari_escolar
El curs escolar començarà el 13 de setembre de 2021 i acabarà el 15 de juliol de 2022.
Durant el mes de setembre, l’horari dels infants pot variar en funció del seu procés de familiarització.
De l’1 al 15 de juliol, l’escola farà jornada intensiva de 9 a 15 h. Durant
aquest període, s’oferirà un servei d’allargament de jornada de 15 a 17 h sense cost.
A l’inici del curs escolar es facilitarà el calendari on es concretaran els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa, els 4 dies de lliure disposició del centre i la resta de dies festius oficials.

contacte
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARRECS
Av. Indústria, 22 / Tel. 93 371 46 47 / marrecs@santjust.cat

NOTA: Alguns aspectes organtizatius i de funcionament, com les ràtios i el calendari, poden veure’s alterats per mesures anti Covid19 que puguin establir les administracions competents.

 ACCÉS A LA CALCULADORA DE PREUS

L’Ajuntament de Sant Just Desvern va implantar des del curs escolar 2020-2021 un nou sistema de preus públics de l’Escola Bressol Municipal Marrecs basat en la tarifació social. Aquesta tarifació permet ajustar les quotes de manera individual i diferenciada a la renda i extensió de la unitat familiar a la que pertanyin els infants que rebin la seva educació infantil a Marrecs.